Dental Education
Online Dental Education Dental education lectures and videos Online dental ce Dental education articles Expert dental educators Dental products education Dental Community
 
Video Details
کاربرد ایمپلنتهای با قطر بسیار بالا و طول کوتاه در نواحی خلفی

Description:
در این ویدئوی جراحی ، دکتر موریس سالاما کاربرد موفقیت آمیز ایمپلنتهای با قطر بالا و طول کوتاه در ناحیه خلف مندیبل را به نمایش می گزارد و در این مورد بحث می کند . همچنین طراحی فلپ و پیوند استخوانی در اطراف این ایمپلنت ( Rescue ) که دارای یک Platform Switching ذاتی است نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت .

Date Added:
2/4/2011

Author(s):

Maurice Salama, DMD Maurice Salama, DMD
Dr. Maurice A. Salama completed his undergraduate studies at the State University of New York at Binghamton in 1985, where he received his BS in Biology. Dr. Salama r...
[read more]

Recognized Institutes





Online Videos / Surgery / Implant / Extra-Wide Diameter Short Implants in the Posterior Region




Questions & Comments
Andy Lewis - (10/11/2015 6:15 PM)

I currently use the BioHorizons system and am considering adding the MegaGen system. I see that this is an older video. Do you still feel MegaGen is a player in current implant protocols? Also, do you feel that the technique of drilling through the remaining tooth structure with such a protocol and then extracting root remnants before final tap and placement is a safe technique? Thank you for your time describing this system and technique. Andy Lewis PS: Great time with you this past weekend!

mehran mesbah - (7/2/2014 5:44 AM)

one stage or tow stage fixture implant which one is most succesful

navid mousavi - (8/20/2012 6:38 AM)

hi we are in iran,we dont have card for pey, i want to see video,what can i do?

Maurice Salama - (5/2/2012 3:27 PM)

Toni; thank you. Yes, Extra Wide short implants are effective as well in immediate extraction sites but I would always prepare the osteotomy with drilling protocol to achieve good location and stability. Good luck Dr. Salama

Toni_ctom ctomfak - (5/2/2012 5:19 AM)

hallo
thanks to Dr. Salama for this demonstartion , I wantto ask about how long term can short implant outstand a live like this implant and may can achieve primer stability in immediate load using like implant without drilling in socket after extraction

Vitaliy Kozmenko - (7/15/2011 7:11 AM)

Many Thanks Dr. Salama! For this educational video!

Vitaliy Kozmenko - (7/15/2011 7:08 AM)

Thanks, You are realy prove!!! For MiS implants for example: 4.2 on 13mm, S=366mm2, and for 6 on 8mm,S=385mm2. But How light osintegration is for wide implants?

Maurice Salama - (7/14/2011 2:38 PM)

Vitaliy; Yes, the implant utilized here was 8.5mm in length and 7.5mm in width. The nerve was 11mm away and I did not feel it required more length considering the surface area we have with this implant size. The surface area for osseointegration of a 7.5 X 8.5mm implant is the equivalent of one 4.0mm X 16mm. Interesting.
regards and thank you
Dr. Salama

Vitaliy Kozmenko - (7/14/2011 1:46 PM)

Hello Dr.Salama! Why your place shjrt implant in this case? As i see (X-ray) distance to mandible nerve,proximatly 10mm or more. Thanks.

Related Videos
Full Arch Digital Implant Dentistry Premium Member Content

Full Arch Digital Implant Dentistry
Whether you are ready to fully implement digital technologies into your daily practice or not; it is here to stay and its upon us now! The implementation of modern digital technologies into the clinical practice requires a step by step process. Photography, optical scanning and stitching of CBCT images allow for Digitally rendered smile designs that then lead to guided procedures and 3D printing of mockups, provisionals and surgical guides. This presentation will highlight the role of digital dentistry in a modern dental office and the steps required to prepare oneself for this evolution; in particular highlighting full arch implant dentistry and prosthetics.

Presented By:: Jaime Jimenez Garcia, DDS, DHD
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
The Role of Occlusion in Implant Prosthetics Premium Member Content

The Role of Occlusion in Implant Prosthetics
In this presentation Dr. Carlo Poggio delves into the biomechanics and clinical relevance of proper occlusal management in implant dentistry. Combining a thorough review of the literature with clinical dental applications, Dr. Poggio attempts to suggest a rational for designing the occlusion for implant restorations. Topics covered include comparison of occlusal management for teeth and implants. In addition, the importance of controlling the occlusal forces to protect the bone-implant interface from overload and the role of occlusion in peri-implant microbial infection.

Presented By:: Carlo Poggio, DDS, MSD, PhD
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Treating the Terminal Dentition: A Patient-Center Approach Premium Member Content

Treating the Terminal Dentition: A Patient-Center Approach
In patients with terminal dentition esthetic and functional replacement is a necessary objective, but no longer a sufficient-objective: nowadays, due to the clinical and extra clinical characteristics of these patients, management of the therapy is as important as its conclusion. Respect of the principle of autonomy, reduction of treatment length, simplification of surgical procedures and prosthetic management of implant immediate loading are the cornerstones of this philosophy and are the object of this lecture.

Presented By:: Leonello Biscaro, DDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Related Courses
The Implant Supra-Crestal Complex: Building the Foundation for Long-Term Stable Results in Implant Therapy - Part 1 of 2 Premium Member Content

The Implant Supra-Crestal Complex: Building the Foundation for Long-Term Stable Results in Implant Therapy - Part 1 of 2
Emerging evidence points towards significant interrelations between the condition of the peri-implant tissue and the implant-abutment-prosthesis complex. A new paradigm is essential, where the peri-implant tissues will be analysed in close interrelation with the implant, abutment and prosthesis complex, under the presence of oral biofilm. The aim of this course is to make the participant familiar with the concept of the “Implant Supra-crestal Complex” (ISC) and describe the critical elements that define it as a unique anatomic, and functional system of human tissues, mechanical components and oral bacteria / biofilm.

Presented By:: Ioannis Vergoullis, DDS, MS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Treating the Terminal Dentition: A Patient-Center Approach Premium Member Content

Treating the Terminal Dentition: A Patient-Center Approach
In patients with terminal dentition esthetic and functional replacement is a necessary objective, but no longer a sufficient-objective: nowadays, due to the clinical and extra clinical characteristics of these patients, management of the therapy is as important as its conclusion. Respect of the principle of autonomy, reduction of treatment length, simplification of surgical procedures and prosthetic management of implant immediate loading are the cornerstones of this philosophy and are the object of this lecture.

Presented By:: Leonello Biscaro, DDS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Eduication Credit)
Watch Now>>
Implant Risks, Complications, and Solutions in the Esthetic Zone - Part 1 of 3 Premium Member Content

Implant Risks, Complications, and Solutions in the Esthetic Zone - Part 1 of 3
Immediate tooth replacement therapy has become a mainstream treatment modality for single tooth implants in the esthetic zone. The balance between achieving primary stability, implant diameter, and gap distance is a delicate dance yet essential for survival and esthetics. However, esthetic risks and complications exist such as apical socket perforation, loss of labial plate thickness over time, and loss of the interdental papilla due to proximity issues with tooth-to-implant distance following placement. An inverted body-shift implant design concept as solutions to these challenges will be presented and supported by studies that scientifically supports, validates, and reinforces the biologic principles in design that ultimately enhances esthetic outcomes in modern day implantology.

Presented By:: Stephen J. Chu, DMD, MSD, CDT
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Related Articles
Immediate Implant Placement with GBR Using Alloplast

Immediate Implant Placement with GBR Using Alloplast
Presented here is a case report wherein guided bone regeneration was done simultaneously at the time of immediate implant placement to achieve a desirable outcome.

Author(s): Lanka Mahesh, BDS, MBA;Dr. Sagrika Shukla; Dr. Prashant Nanda; Dr. Manoj Eapen
View Article>>
Prosthetic Gingival Reconstruction in a Fixed Partial Restoration - Part 1: Introduction to Artificial Gingiva as an Alternative Therapy

Prosthetic Gingival Reconstruction in a Fixed Partial Restoration - Part 1: Introduction to Artificial Gingiva as an Alternative Therapy
The Class III defect environment entails a vertical and horizontal deficiency in the endentulous ridge. Often, bone and soft tissue surgical procedures fall short of achieving a natural esthetic result. Alternative surgical and restorative protocols for these types of prosthetic gingival restorations are presented in this three-part series, which highlights the diagnostic and treatment aspects as well as the lab and maintenance challenges involved.

Author(s): David Garber, DMD;Maurice Salama, DMD;Henry Salama, DMD;Christian Coachman, DDS, CDT;Marcelo Calamita, DDS, MS, PhD;Guilherme Cabral, DDS, CDT
View Article>>
Introducing Choukroun’s Platelet Rich Fibrin (PRF) to the Reconstructive Surgery Milieu

Introducing Choukroun’s Platelet Rich Fibrin (PRF) to the Reconstructive Surgery Milieu
Platelet-rich fibrin (PRF), developed in France by Choukroun et al (2001), is a second generation platelet concentrate widely used to accelerate soft and hard tissue healing. Its advantages over the better known platelet-rich plasma (PRP) include ease of preparation/application, minimal expense, and lack of biochemical modification (no bovine thrombin or anticoagulant is required). PRF is a strictly autologous fibrin matrix containing a large quantity of platelet and leukocyte cytokines. This article serves as an introduction to the PRF “concept” and its potential clinical applications.

Author(s): Michael Toffler, DDS;Dan Holtzclaw, DDS, MS;Nicholas Toscano, DDS, MS;Marco Del Corso, DDS, DIU ; David Dohan Ehrenfest, DDS, MS, PhD
View Article>>
Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use
©2022

Preferred Language: English Flag
Contact Us · Login · Register